Contact Us

Shanghai Johnson moving Transportation Ltd

contact: Fu Xiaojie

Tel: 400--728--7007

address: hutai road 1766th, Gong he Xin road, room 201, No. 3477

website: http://www.huanchenhg.com/